Islam dan disiplin Ilmu : Teori-teori Pemberlakuan Hukum Islam

Teori Receptie A contrario

 

Muridnya bapak azahariàsayuti thalib

“hokum adat berlaku bagi orang islam kalu hokum adat itu tidak bertentangan dengan agama islam dan hokum islam”

Dengan demikian dalam teori ini hokum adat baru berlaku bila tidak bertentangan dengan hokum islam

Hukum perkawinan = berlaku penuh

 

    Hukum waris :berlaku tetap

 

 1. Bagi orang islam berlaku hokum islam (waris dan perkawinan)
 2. Hal tersebut sesuai dengan keyakinan dan cita-cita hokum batin dan moral nya , sebagai seorang muslim
 3. Hukum adat berlaku bagi orang islam kalau tidak bertentangan dengan agama islam dan hokum islam

 

àPiagam Jakarta

Sila pertama: Ketuhanan yang maha esa dengan kewajiban menjalankan syarat Islam bagi pemelu-pemeluk nya

 

Menurut Prof.Dr.H.Ismail Sunny

 1. 22 juni 1945 – 5 juli 1959 (preambule source)
 2. 5 juli 1959 – sekarang (authorative source)

 

Pendahuluan atau preambule dalam suatu konstitusi / konsideran atau pertimbangan dari suatu peraturan per Undang-undangan mempunyai kedudukan hokum dengan demikian preambule atau pembukaan dan penjelasan UUD adalah rangkaian kesatuan dari suatu konstitusi demikian juga konsideran dan penjelasan peraturan perundangan adalah bagian integral dari suatu peraturan per undang-undangan

 

UU No 1/1974 tentang perkawinan

 1. Pasal 2 ayat(1)
 2. Penjelasan pasal 2
 3. Pasal 8 huruf Fà Perkawinan dilarang diantara 2 orang à Dilarang dalam agamanya masing-masing
 4. Pasal 37à Apabila perceraian diatur dengan hukumnya masing-masing
 5. Pasal 35
 6. Pasal 63
 7. UU no 5/1960= UUPA
 8. PP 28/1977à Seseorang /badan hokum yang merupakan tanah hak milik dan melembagakan nya untuk selamanya untuk kepentingan peribadatan
 9. KHIà Seseorang/keluarga /bila hokum milik untuk selamanya

 

            KHI berlaku bila hakim menggunakan KHI untuk memutuskan kasus

UU ni 41/2004= Selamanya/jangka waktu tertentu

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: