Hukum Pengangkutan laut : Abk dan nahkoda

Kewajiban,

Nahkoda

 1. Nakhoda wajib bertindak dengan kepandaian, ketelitian dan dengan

  kebijaksanaan yang cukup untuk melaksanakan tugasnya dengan baik.

 2. Nakhoda wajib menaati dengan seksama peraturan yang lazim dan

  ketentuan yang ada untuk menjamin kesanggupan berlayar dan keamanan

  kapal, keamanan para penumpang dan pengangkutan muatannya.

  Ia tidak akan melakukan perjalanannya, kecuali bila kapalnya untuk

  melaksanakan itu memenuhi syarat, dilengkapi sepantasnya dan diberi

  anak buah kapal secukupnya.

 3. Nakhoda wajib menggunakan pandu, di mana pun bila peraturan

  perundang-undangan, kebiasaan atau kewaspadaan mengharuskannya.

 4. Nakhoda wajib mengurus barang yang ads di kapal milik penumpang yang

  meninggal selama perjalanan, di hadapan dua orang penumpang membuat

  uraian secukupnya mengenai hal itu atau menyuruh membuatnya, yang

  ditanda-tangani olehnya dan oleh dua orang penumpang tersebut.

 5. Nakhoda harus dilengkapi di kapal dengan: (KUHD 432.) surat laut

  atau pas kapal, surat ukur dan petikan dari register kapal yang

  memuat semua pembukuan yang berkenaan dengan kapal sampai hari

  keberangkatan terakhir dari pelabuhan Indonesia. daftar anak buah kapal, manifes

  muatan, carter partai dan konosemen, ataupun salinan surat itu; Peraturan perundang-undangan dan reglemen yang berlaku di Indonesia

  terhadap perjalanan, dan segala surat lain yang diperlukan Terhadap carter partai dan konosemen, kewajiban ini tidak berlaku

  dalam keadaan yang ditetapkan oleh Kepala Departemen Marine

 6. Nakhoda berusaha agar di kapal diselenggarakan buku harian kapal

  (register harian atau jurnal), di mana semua hal yang penting yang

  terjadi dalam perjalanan dicatat dengan teliti.

  Nakhoda sebuah kapal yang digerakkan secara mekanis, di samping itu

  harus berusaha agar oleh seorang personil kamar mesin

  diselenggarakan buku harian mesin

 7. Nakhoda dan pengusaha kapal wajib memberikan kesempatan kepada

  orang-orang yang berkepentingan atas permintaan mereka untuk melihat

  buku harian, dan dengan pembayaran biayanya memberikan salinannya

 8. Nakhoda wajib dalam 48 jam setelah tibanya di pelabuhan darurat atau

  di pelabuhan tujuan akhir, menunukkan atau menyuruh menunjukkan buku

  harian kapal atau buku harian kepada pegawai pendaftaran anak buah

  kapal, dan minta agar buku itu ditandatangani oleh pegawai tersebut

  sebagai tanda telah dilihatnya

 9. Nakhoda wajib memberi pertolongan kepada orang-orang yang ada dalam

  bahaya, khususnya bila kapalnya tertibat dalam tubrukan, kepada

  kapal lain yang terlibat dan orang-orang yang ada di atasnya, dalam

  batas kemampuan nakhoda tersebut, tanpa mengakibatkan kapalnya

  sendiri dan penumpangpenumpangnya tersebut ke dalam bahaya besar.

  Di samping itu ia wajib, bila hal ini mungkin baginya,

  memberitahukan kepada kapal lain yang terlibat dalam tubrukan itu,

  nama kapalnya, pelabuhan tempat kapal terdaftar, dan pelabuhan

  tempat kedatangan dan tempat tujuannya.

  Bila kewajiban ini tidak dipenuhi oleh nakhoda, hal ini tidak

  memberi kepadanya hak tagih terhadap pengusaha kapal.

 10. Nakhoda kapal Indonesia yang bertujuan ke Indonesia, dan sedang

  berada di pelabuhan luar Indonesia, wajib membawa ke Indonesia,

  pelaut-pelaut berkewarganegaraan Indonesia dan penduduk Indonesia,

  yang berada di sana dan membutuhkan pertolongan, bila di kapal ada tempat untuk mereka

Anak Buah Kapal

 1. Selama anak buah kapal berada dalam dinas di kapal, ia wajib melaksanakan perintah nakhoda dengan seksama
 1. Tanpa izin nakhoda, anak buah kapal tidak boleh meninggalkan kapal.

Dilarang

Nahkoda

 1. Nakhoda tidak boleh meninggalkan kapalnya selama pelayaran atau bila

  ada bahaya mengancam, kecuali bila ketidakhadirannya mutlak perlu

  atau dipaksa untuk itu oleh ikhtiar penyelamatan diri

Anak Buah Kapal

 1. Anak buah kapal tidak boleh membawa atau mempunyai minuman keras atau senjata di kapal tanpa izin nakhoda.

Kewenangan dan Hak

Nahkoda

 1. Setelah tiba di suatu pelabuhan, nakhoda dapat menyuruh pegawai yang berwenang untuk membuat keterangan kapal mengenai kejadian dalam perjalanan.
 2. Bila sangat diperlukan, demi keselamatan kapal atau muatannya, nakhoda berwenang untuk melemparkan ke laut atau memakai habis perlengkapan kapal dan bagian dari muatan.
 3. Nakhoda dalam keadaan darurat selama perjalanan berwenang untuk mengambil dengan membayar ganti rugi, bahan makanan yang ada pada para penumpang atau yang termasuk muatan, untuk digunakan demi kepentingan semua orang yang ada di kapal.
 4. Nakhoda mempunyai kekuasaan disipliner atas anak buah kapal. Untuk mempertahankan kekuasaan ini ia dapat mengambil tindakan yang selayaknya diperlukan.
 5. Nakhoda mempunyai kekuasaan di kapal atas semua penumpang. Mereka wajib menaati perintah yang diberikan oleh nakhoda untuk kepentingan keamanan atau untuk mempertahankan ketertiban dan disiplin.

Anak Buah Kapal

 1. Setiap anak buah kapal di kapal harus diberi kesempatan untuk melihat daftar anak buah kapal dan perjanjian yang menyangkut dirinya.


Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: